نویسنده = سید جعفر علوی
علل تاریخی ظلم‌ستیزی و ظلم‌گرایی در ادبیات معاصر

دوره 1، شماره 2، آذر 1398

مسروره مختاری؛ سید جعفر علوی