1. تحلیل گفتمان اندیشة سیاسی بهار در دماوندیّه

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1399

شهرام کارگر؛ سمیرا شفیعی؛ مرضیه رضایی


2. تصویر معشوق در آیینۀ شعر وقوعی عماد خراسانی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398

شهرام کارگر