کلیدواژه‌ها = امپرسیونیسم شناختی
امپرسیونیسم شناختی در اشعار تجربه محور سپهری

دوره 1، شماره 2، آذر 1398

محمدباقر شهرامی؛ محمد شفیع صفاری