کلیدواژه‌ها = دانشور
بازنمایی «عاملیت» زنان در رمان‌های سیمین دانشور و فریبا وفی

دوره 1، شماره 2، آذر 1398

ابراهیم ظاهری عبدوند؛ پریوش میرزاییان؛ امین بنی طالبی