نقد جامعه‌شناختی «یک زن خوشبخت» از بزرگ علوی

نویسنده

چکیده

در آثار بزرگ علوی، مسائل مختلف جامعة ایرانی با کمک صناعت‌ها و عناصر داستانی، به شکلی هنرمندانه و انتقادی، بازنمایی شده است. این جستار بر آن است تا داستان کوتاه «یک زن خوشبخت» با روش تحلیلی- توصیفی و بر مبنای نقد جامعه‌شناسی ادبیات بررسی شود. تباهی اخلاقی طبقة متوسط جامعه، نقد پدرسالاری، تأثیرات مدرنیسم و جنگ جهانی دوم بر جامعه از جمله موضوع‌های واکاوی شده در این پژوهش هستند. از نتایج این مقاله برمی‌آید که بزرگ علوی در این داستان به بازنمایی تحولات جامعة سنتی در حال گذار به مدرنیسم پرداخته است. در چنین جامعه‌ای خانواده در اثر آشنایی با مدرنیته در حال تحول و دگرگونی است، به اصول اخلاق سنتی پایبند نیست و پدر جایگاه اجتماعی خود را در خانواده از دست داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sociological criticism of the story “A fortunate woman” by Bozorg Alavi.

نویسنده [English]

  • M. Zare

چکیده [English]

The Quarterly Journal of Iranian Contemporary Literature researches is an open access journal established and published by the Shahr-e Kord University affiliated to the Ministry of Science, Research & Technology. The Quarterly Journal of Iranian Contemporary Literature researches is an open access journal established and published by the Shahr-e Kord University affiliated to the Ministry of Science, Research & Technology. It aims to create a space of dialogue from different critical, methodological, analytical, theoretical, descriptive, comparative and interpretative researches involved in the fields of Persian contemporary literature. In this way, it becomes possible to critic the available methods and to introduce a new method to investigating contemporary literature.Journal of Iranian Contemporary Literature researches is an open access journal and all articles published are freely available to scientific researchers, research scholars and the general public.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alavi
  • fiction
  • sociological critic
  • modernity