تجربة مهاجرت در رمان «کارت‏پستال» از روح‏انگیز شریفیان

نویسنده

چکیده

ادبیات مهاجرت گونه‏ای ادبی است که در دورة معاصر گسترش یافته‏است. موضوعات محوری متون مهاجرت چون هویت دوگانه، دیگری بودن، تقلید از زبان و فرهنگ میزبان، و نقد اندیشه‏های شرق‏شناسانه مورد توجه پیروان نقد پسااستعماری نیز قرار گرفته است. در پژوهش حاضر، با روش توصیفی- تحلیلی، مؤلفه‏های برجستة مهاجرت در رمان کارت‏پستال از روح‏انگیز شریفیان بررسی شده است. این متن عرصة برخورد عناصر، نشانه‏ها و ارزش‏های دو فرهنگ‏ ناهمسان است و تضادهای فرهنگی، معضلات فردی و اجتماعی مهاجران، و دیدگاه‏های انتقادی نسبت به فرهنگ دو سرزمین در آن بازتاب یافته‏است. شخصیت‏های مهاجر که در مقصد، دیگری و فرودست شمرده می‏شوند، کوشیده‏اند با الگوبرداری از هنجارهای فرهنگی میزبان و تقلید از زبان او، خود را با او همسان کنند، اما به دلیل وابستگی به فرهنگ و زبان بومی خود دچار هویت دورگه و دوگانگی شده‏اند و با بازگویی خاطرات، حسرتِ بازگشت را آشکار می‏کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Experience of Immigration in “Postal Card” by Roohangiz Sharifiyan

نویسنده [English]

  • A. Hasan zade

چکیده [English]

Immigration literature is a kind of literary genre in contemporary time created by the growth of immigration phenomenon and its effects. The main themes of this genre, like hybrid identity, otherness and imitation of language, culture and concepts of orientalism have attracted the attention of postcolonial critics. In this respect, the present study applied a content analysis method on a Persian immigration novel called “Postal card” by Roohangiz Sharifiyan in order to study the prominent elements of postcolonial approach in this novel. The present novel is a field of conflicts between elements, signs, and values of two different cultures. It reflects the cultural conflicts, personal and social problems of immigrants and their critical point of views about the cultures of two different countries. The immigrants who are humiliated and considered as others in the target land have tried to follow the norms of the host culture in different ways and make they more familiar with it by using the host language. However, their dependence to the native language and culture makes them afflicted with an identity crisis, dilemma and dichotomy and their remembering of memories reveals their nostalgia and desire to return home.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fiction
  • immigration literature
  • Postcolonial approach
  • Postal card
  • Analysis