بررسی جایگاه رمز و نماد در انتقال درونمایه‌های عرفانی در منتخبی از رمان‌های معاصر

نویسنده

چکیده

رمان معاصر از جمله بسترهای مناسب برای طرح نظرهای گوناگون است. عرفان و نگرش‌های عرفانی، ‌یکی از گفتمان‌های غالب و رایج در پاره‌ای از رمان‌ها است که نویسنده با شگردهای گوناگون ادبی به بیان آن می‌پردازد. رمز و نماد در این رمان‌ها از جمله عناصر غالب و دست‌مایه‌های ادبی، کارکردی بسیار گسترده در بیان مفاهیم و مضامین عرفانی دارند که در خدمت هدف‌ غایی داستان،‌ یعنی معرفت افزایی و رسیدن به بصیرت و آگاهی است که برای سالک معرفت، جنبه‌ی تعلیمی دارد. مسأله اساسی در این پژوهش که به شیو? کتابخانه‌ای و توصیفی – تحلیلی صورت گرفته، تبین و شناخت رمز و نماد در انتقال درونمایه‌های عرفانی در سه رمان « روی ماه خداوند را ببوس »، « ملکوت » و « باده کهن » است؛ که پژوهشگر به عنوان منتخبی از رمان‌هایی که در آن به بیان اندیشه‌های عرفانی پرداخته شده، توجه نموده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که رمز و نماد در سه رمان مورد بحث، چیزی جدای از محتوا و درونمایه داستان‌ها نیستند، از حالت آرایه‌ای آن خارج شده‌اند و به شکل تعبیر، تأویل و مکاشفه کارکردی بسیار گسترده در بیان مفاهیم و مضامین عرفانی دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis and recognition of mystical symbols in contemporary novel based on "roye mahe ghodavand ra bebos"," malakot" and " badeh kohan"

نویسنده [English]

  • marzieh dasht bash podanak

چکیده [English]

Contemporary novel is one of the most suitable subcategories and safe entries for different ideas. One of the dominant and common discourses in the novel is mysticism and mystical attitudes. The cipher and symbol in these novels are among the most prevalent elements and literary works of great expediency in expressing mystical concepts and themes, and they are closely intertwined with the content and content of stories, so that the cipher and symbol of something separate from Themes and themes are not stories and they have been removed from its array, and in the form of interpretation, interpretation and revelation to express the mystical concepts and serve the ultimate goals of the stories, namely, raising knowledge and gaining insight and Consciousness The purpose of this study is to analyze the code and the way it is used in the novels"roye mahe ghodavand ra bebos", " i", " malakot" and " badeh kohan"

کلیدواژه‌ها [English]

  • contemporary novels
  • mysticism
  • allegory
  • symbol
دوره 2، شماره 2
بهار و تابستان 1400