بررسی بازتاب اسطوره باروری در «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» فروغ فرخزاد و «سرزمین ویران» تی. اس. الیوت

نویسنده

چکیده

روایت‏های اسطوره ‏ای درباره مرگ و رستاخیز دوباره در ادبیات اغلب ملت‏ها نمود یافته‏ است. در برخی از روایت‏ها، ایزدی گیاهی شهید می‏شود. ایزدبانوی باروری به جست ‏وجوی او سرزمین زندگان را ترک می‏کند. در غیبت آنها، تاریکی، ناباروری، مرگ، و ویرانی جهان را فرامی‏گیرد و با بازگشتشان، زندگی و رویش از نو آغازمی‏شود. در برخی دیگر، تنها ایزدبانوی باروری حضور دارد و جهان از وجود او آفریده‏ می‏شود. در این پژوهش، با بهره‏ گیری از روش تحلیلی، دو متن برجسته از ادبیات دو ملت، شعر «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» اثر فروغ فرخزاد و «سرزمین ویران» اثر تی. اس. الیوت با هدف نشان‏دادن میزان بازتاب الگو یا الگوهای اسطوره‏ای باروری بررسی و مقایسه ‏شد. حاصل آنکه هر دو شعر کهن‏ الگوها و بن‏مایه‏ های اسطوره‏ای مشترکی دارند و از ساختار الگوی اسطوره‏ های باروری پیروی‏می‏کنند. در شعر فروغ، ایزدبانوی باروری برجسته‏شده‏ و نشانه‏ هایی از ایزد گیاهی نیز دیده‏ می‏شود، اما در «سرزمین ویران»، ایزد گیاهی نقشی محوری دارد. فروغ مانند الیوت از این اسطوره تأثیر پذیرفته و به مقتضای فرهنگ و جنسیت خود تغییراتی در آن ایجاد کرده ‏‏است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative Analysis of the Mode of Reflection of Fertility Myth in Forough Farrokhzad and T. S. Eliot’s Poems

نویسنده [English]

  • Afsaneh Hasanzadeh Dastjerdi

چکیده [English]

Mythical narratives about death and resurrection have been represented in many literary works. In most of the narratives, vegetal god martyrs. The goddess of fertility goes to the land of the dead in searching him. In their absence, darkness, infertility, death and annihilation encompasses the world and with their return, the life and growth begins again. In some other, only the goddess of fertility exists. In the present study, applying comparative-descriptive method, two poems of Farrokhzad’s 'Let us Believe in the Beginning of the Cold Season' and Eliot’s 'The Waste Land', with the purpose of showing the level of reflection of fertile mythical pattern or patterns were examined. The result of the analysis showed that both poems are of common ancient and basic mythical patterns and follow the fertile mythical pattern of fertility myth. In Forough’s poem, the goddess of fertility is marked, while in 'The Waste Land' the vegetal god plays the pivotal role. Forough in her poem has been impressed by this myth and has made some changes due to her culture and gender.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fertility Myth
  • Comparative Analysis
  • T.S. Eliot
  • Forough Farrokhzad
  • Life and Death