تحلیل صورت‌های خیال در شعر پایداری کودک (مطالعه موردی: مجموعه اشعار لیلا جعفری قهفرخی)

نویسندگان

چکیده

یکی از شیوه‌های مهم انتقال مفاهیم پایداری به کودکان، استفاده از صورت‌های خیال‌انگیز شعر است. هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل صورت‌های خیال (تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه) در اشعار پایداری کودک است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش مجموعه اشعار لیلا جعفری است. شیوه پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی است. نتایج پژوهش نشان داد که از میان صورت‌های خیال، عنصر تشبیه بیشترین کاربرد را در اشعار شاعر داشته است. دلیل آن ارائه تصاویر محسوس و عینی از رویدادها و حوادث تلخ و خشونت بار جنگ است. شاعر فضای ترسناک و خشن جنگ را با کمک تصاویر لطیف و ملموس در اختیار مخاطب کودک قرار داده تا خواننده با پدیده جنگ و حوادث آن آشنا شود. در طبقه بندی تصاویر نیز شاعر از هر دو نوع تصاویر سطح و عمق استفاده کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of imaginary forms in the poem of child stability (Case study: Collection of poems by Leila Jafari Ghahfarkhi)

نویسندگان [English]

  • sajad najafi
  • masoomeh mehri

چکیده [English]

One of the most important ways to convey the concepts of sustainability to children is to use imaginative forms of poetry. The aim of this study is to investigate and analyze imaginary forms (simile, metaphor, metaphor and irony) in children's stability poems. The population studied in this research is a collection of poems by Leila Jafari. The research method is descriptive-analytical. The results showed that among the imaginary forms, the element of simile has been used the most in the poet's poems. The reason is to provide tangible and objective images of the bitter and violent events of the war. The poet provides the child with a scary and violent atmosphere of war with the help of delicate and tangible images so that the reader can get acquainted with the phenomenon of war and its events. In classifying images, the poet has used both surface and depth images.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imaginary faces
  • similes
  • metaphors
  • images
  • Jafari
دوره 2، شماره 2
بهار و تابستان 1400