بازتاب خشونت علیه زنان در آثار شهرنوش پارسی پور

نویسندگان

چکیده

رمان‌های حاضر با تجربه انسان‌هایی همراه با واقعیت‌های زندگی گذشته وحال در ارتباط می‌‌‌‌‌‌باشد. در واقع در رمان‌های معاصر با وجود تحولات تازه همچنان رد پای مرد‌سالاری و زنانی که گرفتار خشونت می‌باشند به وضوح دیده می‌شود. مقاله مورد نظر به بررسی خشونت علیه زنان در رمان‌های طوبی و معنای شب، زنان بدون مردان، سگ و زمستان بلند آثار شهرنوش پارسی‌پور می‌پردازد. هر چند خشونت همان عمل فرد معین (جمعی از افراد یا گروهی خاص)است که به جان یا مال یا شرف دیگران تعرض و حمله می‌کند. فن به کار رفته در این پژوهش تحلیل محتوا می باشد. حاصل مطالعه چنان می نماید. که خشونت در این رمان‌ها نقش اساسی دارد و در قالب‌های گوناگون (آشکار و پنهان) ظاهر می‌شود و زنان را مغلوب می‌سازد. در واقع بیشترین خشونتی که در این رمان‌ها بکار رفته است. خشونت روانی می‌ باشد. گاهی در گفتار وگاهی درکلام است و نمونه‌های آن عبارتند از: انتقاد ناروا، تحقیر، بد دهانی، فحاشی، توهین، تمسخر، گوشه و کنایه، متلک پرانی می‌باشد. در واقع می‌توان نتیجه گرفت که شهرنوش پارسی‌پور به عنوان یک زن در جامعه به گونه‌ای خشونت به زنان را در رمان‌های خود آشکار کرده است و به نوعی خواننده را با خود همراه کرده است که گویا در صحنه حضور داشته و از نزدیک شاهد وقایع بوده و سرکوب و حقارت زنان را در دو نسل متفاوت می بیند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reflection of violence in the novels of parsipoor

نویسندگان [English]

  • Banafsheh Mosharrafian-Dehkordi
  • Hamid Rezaee

چکیده [English]

The present-day novels are associated with the experience of humans , coupled whit the realities of past and present life in fact the present novel, despite the new developments, is still seen as a patriarcnal footprint and women who are rulnerablet to violence the article addresses the issue of violence against women in the novels of tuba and the meaning of the night, women without men dogs and the high winter works of shahrnoush parsipour using literary criticism.
Violence however is the same act of a particular person (a group of individuals or a particular group) who attacks and attacks on the life or property of others. The technigue usea in this research is content analysis. The result of thers the technigue used in this research is content analys is the result of the study is that. Violence plays an essential role in these novels and appears in violence forms (revealing and hidden) and condemns woman . in fact the worst violence used in these novels is psychological violence. Sometimes it’s in speech and sometimes in theology and it’s examples are: false criticism humiliation mischief disgust in sult ridicule cornering and shouting trampling and in fact, it can be concluded that shahrnoush parsipour as a woman in society has exposed woman in their novels in a way of violence, and has brought some kind of reader that seems to be present at the scene and is close to witnesses it has been the events that saw the oppression and humiliation of woman in two

کلیدواژه‌ها [English]

  • violence
  • woman
  • novel
  • and shahrnoush parsipor