گریز از آزادی در رمان‌های رضا براهنی براساس نظریۀ اریک فروم

نویسنده

چکیده

ادبیات داستانی، ظرفیت مطلوبی برای کشف مسائل روانشناسی در سطوح فردی و اجتماعی دارد. نگارنده با درنظرگرفتن این خصوصیت و قابلیتی که به نظر می‌رسید، رمان‌های رضا براهنی در این زمینه دارند؛ به واکاوی پنج‌رمان: رازهای سرزمین من، آواز کشتگان، روزگار دوزخی آقای ایاز، آزاده خانم و نویسند‌ه‌اش و بعداز عروسی چه گذشت، از این نویسند? معاصر، براساس نظری? گریز از آزادی اریک فروم، روانکاو اجتماعی مکتب فرانکفورت، پرداخت. این تحلیل نشان‌داد در این‌ آثار برخی شخصیت‌ها دارای ویژگی‌های نظری? گریزاز آزادی فروم هستند. در رازهای سرزمین من، تیمسارشادان شخصیت قدرت‌گرا (سادیست و مازوخیست) و تخریب‌گر، سرهنگ جزایری قدرت‌گرا (مازوخیست)، سودابه پیرو و هوشنگ و فرزام تخریب‌گر هستند. در آوازکشتگان، مأموران شکنجه قدرت‌گرا (سادیست)، پدراسماعیلی قدرت‌گرا (مازوخیست)، قاصد، معلم، قاسمی مأمور شهربانی، شخصیت پیرو دارند، سلطان‌محمود در روزگار دوزخی آقای ایاز، قدرت‌گرا (سادیست) و ویران‌گر، ایاز قدرت‌گرا (سادیست) و مردم شخصیت پیرو دارند، در آزاده‌خانم و نویسنده‌اش بیب‌اوغلی و شادان قدرت‌گرا (سادیست) و در بعدازعروسی چه گذشت؟ بیرجندیه دارای شخصیت پیرو و تخریب‌گر است. پیامد وجود چنین شخصیت‌هایی در جامعه آسیب‌‌های جبران‌ناپذیر در خانواده و اجتماع و همچنین کمک به ایجاد نظام دیکتاتوری و استثماری در جامعه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Escape from Freedom in Reza Baraheni's novels based on Eric Fromm's theory

نویسنده [English]

  • Mahnaz Fooladi

چکیده [English]

Fiction has the potential to explore psychological issues at the individual and societal levels. Considering this characteristic and capability that the seemed, Reza Baraheni's novels have in this field, analysing five novels: Razhae sarzamine man, roozegare doozakhie agaie ayaz, Avaze koshtegan, Azadeh khanom va nevisandeash And Ba'adaz aroosi che gozasht by this contemporary author, based on the theory of escape from freedom by Eric Fromm, Frankfurt School social psychologist. This analysis shows that in these works, some characters have the characteristics of the theory Escape from Freedom of forum. In Razhae sarzamine man, the Timsar Shadan is the power-hungry (sadistic) and destructive characters, sarhang Jazayeri is the power-hungry (masochistic), Soodabeh have the following character and Houshang, and Farzam the destroyer character. In the Avaze koshtegan Torturer are power-hungry (sadistic), the Ismaili father is power-hungry (masochistic), the Ghased, Moallem and Ghasemi, have a follower character, Sultan Mahmud in the roozegare doozakhie agaie ayaz, the power-hungry (sadist) and the destructive, The people have followers, In Azadeh khanom va nevisandeash Bibogli and Shadan, the power-hungry (sadist), and Ba'adaz aroosi Che gozasht? Birjandieh has a follower and destructive personality.The consequence of the existence of such personalities in society is irreparable damage to the family and society, as well as helping to establish a dictatorial system in society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reza Baraheni
  • novel
  • Eric Fromm
  • escape from freedom