بررسی رابطة بین عناصر داستان و جنبه‌‌های زیباشناختی در داستان‌های صادق چوبک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چوبک از جملة نویسندگان توانا و مشهور معاصر ایران است که داستان­هایی امروزی و قوی دارد. او از میان مکاتب ادبی جهان به ناتورالیسم گرایش دارد. هنر چوبک در داستا­­ن­نویسی، نشان از قدرت و مهارت او در استفاده از عناصر داستان دارد. از میان عناصر داستانی، چوبک از عنصرهای زبان، روایت و شخصیّت استفاده­های نوآورانه کرده­­­­­­­­­­­­است. در حیطة زبان، مهارت چوبک در ورود زبان عامیانه در ساختار داستان­هایش است و در زمینة شخصیّت، انتخاب افراد فقیر و فرودست جامعه که هرکدام از این افراد نماد گروهی از مردم روزگار چوبک هستند و در بخش روایت، ترکیب روایت عینی با ذهنی است. فهم و شناخت قدرت چوبک در داستان­نویسی مستلزم نقد و بررسی عناصر به کار رفته در داستان­های وی و نحوة استفادة از این عناصر است. از این رو در این پژوهش سعی شده تا ضمن بررسی مکتب ناتورالیسم، مبانی فکری، جایگاه اجتماعی، توانایی­ها و کاستی­های عناصر داستانی و نحوة استفاده و قدرت استفادة چوبک از این عناصر مورد بررسی قرارگیرد. یافته­های این تحقیق نشان می­دهد که مهم­ترین شاخصة رمان­های او شامل زبان که از نوع محاوره­ای، عامیانه، زنده و پویا ­است. روایت که زاویای دید در آن متنوع و متناسب با داستان­های وی انتخاب شده­اند. شخصیّت­پردازی که غالباً آن­ها افرادی ساده و از طبقة فرودست جامعه هستند.

عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between story elements and aesthetic aspects in Chubak stories

چکیده [English]

Choubak is one of the Iranians famous and skilled contemporary writers who has modern strong stoties. Among the literary schools he has inclination towards naturalism. Choubaks mastery hn story writing indicates his ability and skill in the use of story elements. In the field of language, Chubak's skill in entering slang is in the structure of his stories, and in the field of personality, he chooses the poor and inferior people of the society, each of whom is a symbol of a group of people of Chubak's time. Among the story elements choubak has made innovative uses of language narration and characters elements. Recognizing and understanding chubaks ability in story writing requires the criticism of the elements and the way he used them in his stories. So in this paper it has been tried to study naturalism school as well as Choubaks biography thoughts social status strengths and weaknesses story elements used and his ability and way of using these elements. The findings of this study show that the most important features of his novels include language that is conversational, slang, lively and dynamic. A narrative in which the angles of view are selected and appropriate to his stories. Characterization that they are often simple people from the lower classes of society.