1. انسجام در شعر آرش کمانگیر سیاوش کسرایی

امیرحسن مغیث؛ فیروز فاضلی


2. مرگ‌اندیشی و صور خیال در شعر فروغ

حسن حیدری


3. دگردیسی معانی نماد در شعر نو (نمادهای چراغ و آب و آینه در شعر چهار شاعر)

حجت اله امیدعلی


4. نیما و زبان عامیانه

مریم شیری


5. گذر از سنت به مدرنیته در خانوادة ایرانی با تکیه بر رمان «مادرم بی‌بی‌جان»

ابراهیم ظاهری


6. نقد جامعه‌شناختی «یک زن خوشبخت» از بزرگ علوی

میثم زارع


7. مولفه‌‌های پایداری در شعر کمال ناصر و ادیب برومند

سمیه حسینعلیان


8. مقایسة مضامین شعر نیما یوشیج و صلاح عبدالصبور

مریم قنبری


9. هنجارگریزی در اشعار ملک الشعراء بهار

عفت فروغی؛ محمد انصاری


10. شخصیّت‌پردازی در «قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن» اثر مهدی آذریزدی

سودابه کشاورزی؛ عسگر سیادت


11. بررسی شگردهای طنزپردازی در مجموعۀ داستانی«یادداشت‌های شهر شلوغ و اندیشه-ها» از فریدون تنکابنی

حسن شعبانی آزاد


12. خشونت علیه زنان در رمان های خالد حسینی

محمد ابراهیم رهیاب بلخی