دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، مهر 1399 
آتشی، روایتگر رنج‌های جنوب

بررسی بازتاب اسطوره باروری در «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» فروغ فرخزاد و «سرزمین ویران» تی. اس. الیوت

بررسی شعرِ اعتراض شاعران فارسی و عربی زبان معاصر با مضمون وطن

بررسی تطبیقی اسطورة سفر قهرمان در رمان «لولی خنده فروشِ علی‌اکبر کرمانی نژاد» و «کولی‌هایِ زاهاریا استانکو»

تصویر اجتماعی زن در داستان‌های معاصر(دهه 40 تا 70 )

بررسی جایگاه رمز و نماد در انتقال درونمایه های عرفانی در منتخبی از رمانهای معاصر

جلوههای گوناگون اجتماعی زنان در داستانهای کوتاه معاصر (مطالعه موردی چند داستان)

بازتاب خشونت علیه زنان در آثار شهرنوش پارسی پور

تحلیل صورتهای خیال در شعر پایداری کودک (مطالعه موردی: مجموعه اشعار لیلا جعفری قهفرخی)

بررسی رابطۀ بین عناصر داستان و جنبههای زیباشناختی در داستانهای صادق چوبک

گریز از آزادی در رمانهای رضا براهنی بر اساسنظریۀ اریک فروم

بررسی انواع هنجارگریزی در دیدن بیژن الهی بر اساس آرای لیچ