بررسی انواع هنجارگریزی در دیدن بیژن الهی بر اساس آرای لیچ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

یکی از این تمهیدات و شگردهای شعری برای دستیابی به زبانی ادبی، عدول از زبان
هنجار با به کارگیری انواع هنجارگریزی ها است. لیچ از زمره ی فرمالیست هایی است که
نخستین بار به تقسی مبندی انواع هنجارگریزی ها و تبیین و توصیف آنها پرداخته است.
بسامد بالای هنجارگریزیها در اشعار بیژن الهی نشاندهندهی تأکید شاعر بر نوعی از
زبان است که از آن به عنوان کارکرد ادبی زبان یاد میشود. المانهای زبان آرکائیک و
هنجارگریزی واژگانی در سطح ترکیب به سبب تأکید بر معنایی دیگر و متفاوت در
مجموعهی دیدنالهی جنبهی پررنگتری نسبت به سایر انوع هنجارگریزی به خود می-
گیرد. ازاینرو نگارندگان در این پژوهش بر اساس آرای لیچ به بررسی انواع هنجارگریزی-
ها و غریبهسازیهای نحوی، نوشتاری، معنایی، زمانی یا آرکائیسم، آوایی و واژگانی و
شگردها و تمهیدات بهکاربرده شده برای عدول از هنجار در مجموعه شعر دیدن بیژن
الهی پرداختهاند و انواع گریز از هنجارها را بر اساس منابع موجود و بر اساس تقسیمبندی-
های لیچ، تعریف و توصیف، و نمونههای موجود در این مجموعهی شعری را مشخص
کرده اند. الهی به وسیله ی هنجارگریزی ها در سطح زبان تمایل داشته است تا معنایی
متفاوت و دیگر را در اشعار خود به نمایش بگذارد.

عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

  • a