دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، مهر 1401، صفحه 1-300 
بررسی و تحلیل نوع نگاه پژوهشگران ایرانی به موضوعِ «سبک‌شناسی ادبیات پایداری»

« فدایی مازندرانی» از پیشگامان ادبیات پایداری

تحلیل جامعه شناختی خاطره داستان روز سانحه بر اساس الگوی زالامانسکی

شکوهی، شاعر پایداری یزدی

بررسی عناصر روایی در خاطره نگاشت «من زنده ام»

بررسی درونمایه های رمان پاییز فصل آخر سال است از نسیم مرعشی

احمدرضا احمدی و نگاه هنریاش به جامعه

شهید گمنام و مفقودالاثر بهمثابه دو شخصیت اثرگذار در ادبیات مقاومت

بررسی تطبیقی مهمترین مؤلفه‌های پایداری در دو رمان دن آرام (شولوخف) و کلیدر (دولتآبادی)

شخصیت‌پردازی دختران نوجوان در رمانهای دفاع مقدس

بررسی گفتمان قالب به مردم در سه برهۀ زمانی عصر مشروطه

تحلیل روان شناختی شخصیت های رمان ارمیا بر اساس نظریۀ سوگ وردن