مرگ‌اندیشی و صور خیال در شعر فروغ

نویسنده

چکیده

مفهوم مرگ و زوال یکی از زمینه‌های اصلی شعر فروغ فرخزاد است و چنان که خود اذعان داشته شعر او نیز یک راه تقابل با مرگ و زوال بوده است. شاعر با استفاده از صور خیال و بیش از همه از تشبیه و استعاره این مفهوم را بیان کرده است. نزدیک بودن شعر او به زبان گفتار موجب استفادة بیشتر او از مجاز و سپس استعاره و تشبیه شده است. سیر صور خیال در شعر او ازتشبیهات ساده به طرف آرایه‌های ترکیبی است. آنیمیسم در شعر او در درجة اول شامل انسان-انگاری و در مرحله بعد جاندارانگاری است. از نوآوری‌های او در زمینة صور خیال ایجاد تصاویر ترکیبی و نیز احیای شعر لحظه‌ها و نگاه‌ها است. در جستارحاضر، فاصله شاعر با مرگ در بیان شعری، ملاک قرار گرفته است. با این معیار، فروغ در مراحل نخست شاعری خود بیشترین فاصله را با مرگ دارد. در مرحلة دوم زندگی با مـرگ همراه و ممزوج است و در مرحلـه سوم مرگ بر زنـدگی پیشی می‌گیرد و مردگان از آن سوی دریچه می‌توانند با زندگان سخن بگویند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

images and death in the poetry of Forough

نویسنده [English]

  • hassan haidary

چکیده [English]

Thinking about death is one of the fundamental elements in poetry content of Forough Farrukhzad. In this paper, it has been investigated how to develop this concept in her poetry through poetic images. The survey shows that the poet is so close to death that makes sense of dignity for it and resembles environment and its components to death frequently. Among expression arrays, there are simile, diagnosis, irony and explicit metaphor, respectively assured by the highest frequency on the Forough’s poetry with a focus on the concept of death. In this article, we have tried to answer the following questions: ?. how is the process of thinking about death in poetry of Farrukhzad? ?. Which do the means of expression in the concept of death have a greater frequency?

کلیدواژه‌ها [English]

  • simile
  • Forough
  • death
  • metaphor