اهداف و چشم انداز

 

محورهای مورد نظر برای چاپ در مجله

در نشریه پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران که هدف آن چاپ کارهای حاصل از پژوهشهای علمی و یافته های تازه و سودمند و ابتکاری است، مقاله هایی در زمینه جریان شناسی شعر و نثر معاصر ایران به چاپ می رسد.​​​​​​​