درباره نشریه

دوفصلنامهٔ «پژوهشنامهٔ ادبیات معاصر ایران» با هدف انتشار مقالات علمی در حوزه­‌های مرتبط با ادبیات معاصر طبق پروانۀ انتشار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شمارهٔ ۸۵۲۰۷ و به تاریخ ۹۸/۲/۹ به صورت دوفصلنامه منتشر می شود.