دگردیسی معانی نماد در شعر نو (نمادهای چراغ و آب و آینه در شعر چهار شاعر)

نویسنده

چکیده

بررسی جریان نمادگرایی در شعر نو حاکی از آن است که نگرش و جهان‌بینی شاعر و زمین? اصلی اشعار او در تحلیل و تأویل نمادها نقش محوری دارد. هر شاعر متناسب با علائق،‏ افکار و ارزش‌های خود،‏ لحن و فضایی را ترسیم می کند که تعیین کنندة بار معنایی نمادها نیز هستند. این مقاله با هدف نشان دادن چگونگی تحول معانی نماد در شعر نو با انتخاب سه نماد پرکاربرد چراغ و آب و آینه در اشعار فروغ فرخزاد،‏ سهراب سپهری،‏ احمدشاملو و محمدرضا شفیعی کدکنی،‏ دلایل و چگونگی تحول و دگردیسی نمادها را تحلیل و بررسی می‌کند. توجه به دنیای فکری شاعران،‏ ساختار و فضای هر شعر،‏ روابط میان جملات،‏ دقت در زنجیر? همنشینی کلمات و نوع انتخاب و کاربرد آنها،‏ جایگاه اسم‌ها،‏ افعال،‏ قیود و... برای کشف تفاوت و دگردیسی معانی نمادها ضروری است. نمادها در اشعار فروغ،‏ سهراب،‏ شاملو و م.سرشک با توجه به دلایل ذکرشده بار معانی متفاوتی دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The changes of the meanings of symbols in Persian contemporary poem

نویسنده [English]

  • hojjat allah omidali

چکیده [English]

The quarterly Journal of Iranian Contemporary Literature researches is an open access journal established and published by the Shahr-e Kord University affiliated to the Ministry of Science, Research & Technology. It aims to create a space of dialogue from different critical, methodological, analytical, theoretical, descriptive, comparative and interpretative researches involved in the fields of Persian contemporary literature. In this way, it becomes possible to critic the available methods and to introduce a new method to investigating contemporary literature.Journal of Iranian Contemporary Literature researches is an open access journal and all articles published are freely available to scientific researchers, research scholars and the general public

کلیدواژه‌ها [English]

  • water. mirror.-contemporary poem-symbol-torch-