نیما و زبان عامیانه

نویسنده

چکیده

عناصر زبان عامیانه، به‌عنوان سطحی گسترده از زبان پارسی، اهمیت ویژه دارد. شاعران همواره با بهره‌گیری از این عناصر، به شعر خویش شگرفی و روایی بخشیده‌اند. علاوه بر این، بسیاری از ترکیب‌ها و اصطلاحات ساخته و پرداختة ذهن شاعران، در گذر زمان، زیرمجموعة زبان عامیانه شده است. پدر شعر نو پارسی، نیما یوشیج، کسی است که در شعر خود به فراوانی از عناصر و کارکردهای زبان عامیانه بهره جسته است و پسینیان وی، این روش را ادامه داده‌اند. بسامد بالای عناصر زبان عامیانه در شعر نیما، به‌عنوان شاعری تأثیرگذار، خط مشی شعر معاصر را به سمت شعر گفتار و همنشینی با زبان عامیانه کشانده است. نیما از تمام ظرفیت زبان عامیانه، از واج گرفته تا جمله، استفاده کرده و سخن خویش را توانمند ساخته است. در شعر نیما، زبان ادبی و زبان عامیانه، در یک همنشینی دلنشین و متعادل، به غنای زبان شعری این شاعر نام‌آوازه افزوده است. علاوه بر مصداق‌های عام زبان عامیانه، نیما از واژه‌ها، اصطلاحات و مفاهیم مربوط به فرهنگ و زبان عامة‌ گویش مازندرانی بسیار بهره گرفته و می‌توان گفت مجموعة اشعار وی فرهنگ‌واره‌ای از عناصر زبان عامیانه است. بهره‌گیری از زبان عامیانه به نیما در زمینة ابلاغ پیام شاعرانه و رسالت هنرمندانه‌اش، کمک بسزایی کرده است. کلیدواژگان: پدر شعر نو، زبان عامیانه، فرهنگ عامه، گویش مازندرانی، نیما یوشیج.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Nima and Everyday Language

نویسنده [English]

  • Maryam Shiri

چکیده [English]

Elements of everyday language, as an extensive part the Persian language, have particular significance. Poets have always been using these elements in their poetry to give them a dramatic and narrative quality. In addition, many expressions and terms created by poets has become a part of everyday language over time. Father of Persian poetry, Nima Yooshij, was a poet who benefited greatly from elements and functions of everyday language in his poetry, and many poets has followed in his footsteps. High frequency of elements of everyday language in poems of Nima, as an influential poet, has led the contemporary poetry towards conversational poetry and everyday language. Nima has used all the capacities of everyday language, from phonemes to sentences, to empower his massage. In poetry of Nima, literary language and everyday language have collaborated in a pleasant and harmonious manner to enrich the poetic language of this notorious poet. In addition to general examples of everyday language, Nima has used words, terms, and concepts related to Mazanderani dialect and culture. It can be claimed that the collection of his poems is one of the elements of everyday language. Nima’s use of everyday language has helped him greatly in conveying his poetic message and artistic mission.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Father of Modern Poetry
  • Everyday Language
  • Folk Culture
  • Dialect of Mazandaran
  • Nima Yooshij