گذر از سنت به مدرنیته در خانوادة ایرانی با تکیه بر رمان «مادرم بی‌بی‌جان»

نویسنده

چکیده

هدف این جستار،‏ بررسی تأثیر مدرنیته بر خانوادة ایرانی با تکیه بر رمان «مادرم بی‌بی‌جان» از اصغر الهی است. در این رمان،‏ نویسنده کوشیده است نشان دهد ایجاد مدرسه به شیوة نوین و احزاب سیاسی،‏ مهمترین عوامل ورود مؤلفه‌های مدرنیته به خانواده‌های ایرانی، و نتیجة این امر، نیز شکاف نسلی بوده است. تقابل بین کارکرد خانواده با مدرسه و اداره،‏ تقابل نگرش سنتی و مدرن به زمین و طبیعت،‏ تقابل بین جبر و اختیار،‏ تغییر در نگرش‌های دینی،‏ ازدواج،‏ تغییر در روابط بین اعضای خانواده و ماندن زنان در عرصة خصوصی یا وارد شدن آنان به عرصة عمومی،‏ برخی از مسائل مطرح شده در این مقاله هستند. در خانوادة بی‌بی‌جان،‏ مادر شخصیتی سنتی است که هیچ یک از مؤلفه‌های مدرنیته را نمی‌پذیرد و هرگونه تغییر را بی‌دینی و بی‌مذهبی می‌خواند. پـدر ضمن سنتی بودن،‏ خواهان برخـی تغییرات به خصوص در شیوة کار کردن به شـکل سنتی است. اسکندر به عنوان راوی داستان،‏ هم به ارزش‌های سنتی متمایل است و هم به ارزش‌های مدرن. رشید،‏ شخصیتی است که تنها مؤلفه‌های مدرنیته را پذیرفته است و در پی این است که ارزش‌های سنتی را تغییر دهد. از نظر نویسنده،‏ خانوادة ایرانی نمی‌تواند به شکل سنتی باقی بماند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

the transition from tradition to modernism in the Iranian family

نویسنده [English]

  • E. Zaheri

چکیده [English]

The quarterly Journal of Iranian Contemporary Literature researches is an open access journal established and published by the Shahr-e Kord University affiliated to the Ministry of Science, Research & Technology. It aims to create a space of dialogue from different critical, methodological, analytical, theoretical, descriptive, comparative and interpretative researches involved in the fields of Persian contemporary literature. In this way, it becomes possible to critic the available methods and to introduce a new method to investigating contemporary literature.Journal of Iranian Contemporary Literature researches is an open access journal and all articles published are freely available to scientific researchers, research scholars and the general public. The quarterly Journal of Iranian Contemporary Literature researches is an open access journal established and published by the Shahr-e Kord University affiliated to the Ministry of Science, Research & Technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • a