مولفه‌‌های پایداری در شعر کمال ناصر و ادیب برومند

نویسنده

چکیده

نظر به اینکه از یک سو مطالعات مقابله‌ای می‌تواند در فهم مؤلفه‌ها و مضامین مشترک موضوعات مختلف در بین فرهنگ‌ها و ملت‌های گوناگون مفید باشد، و از سوی دیگر یکی از موضوعات مهم در جهان امروز پایداری و ایستادگی ملت‌ها در برابر مشکلات گوناگون است، مقاله حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی، مؤلفه‌های پایداری را در دو شاعر معاصر، کمال ناصر و ادیب برومند، در ادبیات عربی و فارسی بررسیده است. مهم‌ترین یافته‌های پژوهش بیانگر این است که هر دو شاعر به موضوعات و مضامینی مشترک پرداخته‌اند، از جمله وطن و لزوم حفظ آن، ضرورت پاسداشت ارزش‌های اسلامی، توجه به وحدت اسلامی، مبارزه با دشمنان وطن، ضرورت شهادت‌طلبی و بیان جایگاه شهادت و ... پرداخته‌اند. ستایش شخصیت‌های آزاده و الگوگیری از ایشان در راه حفظ ارزش‌ها و مبارزه با دشمنان از مؤلفه‌های اساسی شعر پایداری نزد دو شاعر است، با این تفاوت که این موضوع نزد شاعر ایرانی بارزتر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Revolutionary and resistance Attributes in Kamaj Naser and Adib Broumand Poems (comparison study Comparative Analysis)

نویسنده [English]

  • S. Hosenalian

چکیده [English]

Considering the importance and Benefit of the comparison studies in Understanding of Attributes and Common Themes in Different Topics Between varies Nations and on the Other hand one of the Important Topics in Our World is Nation resistance, So, in the present study, it is intended to study the resistance Attributes in Poems of two Poets, descriptive - analytical method was employed. The results of the study revealed that Both of two Poets paid attention to some topics such as Home and the Necessity of its Protection, the Necessity of Protection of Islamic Values, attention to Islamic Unity, struggle to Enemies, the Necessity of Martyrdom, Speech of sublime position for Shahid and martyrdom and this Shows that there are many Events and Similarities of Thoughts Between two Nations. Praise of Free man and Modeling from them to Protection of Islamic Values and struggle to Enemies are the main Attributes in resistance Poems but it is Prominent in Iranian Poet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparison Literature
  • Revolutionary Poems
  • resistance Poems
  • Kamaj Naser
  • Adib Broumand