مقایسة مضامین شعر نیما یوشیج و صلاح عبدالصبور

نویسنده

چکیده

وجود نقاط مشترک بارز میان نیما یوشیج و صلاح عبدالصبور، شاعر عرب زبان زمینة مناسبی را برای مقایسه‌ای ادبی میان این دو شاعر معاصر فراهم آورده. تعهد به رسالت شعری، آگاهی از مشکلات جامعه استبدادزده روزگار خویش و بازتاب آلام و مصائب جامعه به زبان شعر از مهم‌ترین وجوه اشتراک شعر این دو شاعر برجسته است. پژوهش حاضر تلاشی است برای بررسی شباهت ها و تفاوت ها و مقایسه میزان خلاقیت و هنرآفرینی در شعر نیما یوشیج و صلاح عبد الصبور با روش تحلیلی توصیفی. صلاح عبدالصبور با استفاده از مواد تاریخی، اشعاری اسطوره‌ای را در قالبی سنّتی پدید آورده است و کوشیده میان روایت های تاریخی و دنیای امروز ارتباط ایجاد کند. نوآوری نیما نیز بیشتر در خلق معانی تخیّلی تازه و پیوند دادن آنها با زندگی امروز است. در هر صورت دو شاعر در خلق مضمون‌‌های نو و مبتکرانه با دستمایه مضامین اجتماعی و در پرتو دامنه گسترده تخیّل خود موفق عمل کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Nima and Salah Abd-ol-sabur; comparison study Comparative Analysis

نویسنده [English]

  • M. Ghanbari

چکیده [English]

Considering the importance and Benefit of the comparison studies in Understanding of Attributes and Common Themes in Different Topics Between varies Nations and on the Other hand one of the Important Topics in Our World is Nation resistance Considering the importance and Benefit of the comparison studies in Understanding of Attributes and Common Themes in Different Topics Between varies Nations and on the Other hand one of the Important Topics in Our World is Nation resistance,So, in the present study, it is intended to study the resistance Attributes in Poems of two Poets, descriptive - analytical method was employed.The results of the study revealed that Both of two Poets paid attention to some topics such as Home and the Necessity of its Protection, the Necessity of Protection of Islamic Values, attention to Islamic Unity, struggle to Enemies, the Necessity of Martyrdom, Speech of sublime position for Shahid and martyrdom and … And this Shows that there are many Events and Similarities of Thoughts Between two Nations. Praise of Free man and Modeling from them to Protection of Islamic Values and struggle to Enemies are The main Attributes in resistance Poems but it is Prominent in Iranian Poet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nima
  • Salah Abd-ol-Sabur
  • Comparison Literature
  • social themes