هنجارگریزی در اشعار ملک الشعراء بهار

نویسندگان

چکیده

گاهی شاعر به طور ارادی و دانسته و گاه نادانسته از صورت‌های ویژة زبانی استفاده کرده و زبان معیار را دگرگون می‌کند و به اصطلاح با این روش دست به عمل هنجارگریزی می‌زند که خود عاملی است برای آفرینش شعر. ملک الشعراء بهار نیز از جمله شاعران معاصر آزادی‌خواه بوده که این استقلال فکری در اکثر حوزه‌های شعرش راه یافته است و با گریز از هنجارهای متعارف، افکار، ذوق و احساسات خود را به نمایش گذاشته است‌. این جستار پژوهشی درباره زبان شعری ملک الشعراء بهار بر اساس نظریه هنجارگریزی فرمالیستی‌ها است. در این مقاله میزان توجه بهار به هنجارگریزی و کاربرد این هنر در حوزه‌ها و سطوح مختلف از جمله سبکی، گویشی، واژگانی، نحوی، نوشتاری، معنایی، در زمانی (باستان‌گرایی) و آوایی تحلیل و بررسی شده است. در طول این بررسی مشاهده شد که انواع هنجارگریزی را در اشعار بهار به چشم می‌خورد ولی هنجارگریزی سبکی نمود بیشتری در سروده‌هایش دارد که آن را می‌توان متأثر از شرایط زمانی دوران حیات و علایق ادبی و پژوهشی وی دانست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Foregrounding in poems of Malek-ol Shoara Bahar

نویسندگان [English]

  • E. Forughi
  • M. Ansari

چکیده [English]

The existence of common points between Nima Youshij in Persian literature and the Arab language poet, PAH Abdul Sabur, provided a good opportunity for comparative and literary comparisons between these two contemporary poets, nowadays known as comparative literature. Commitment to the poetic mission, the awareness of the complexity of the society of its time and the reflection of the affliction of society in the language of poetry are one of the most important aspects of the participation of these two prominent personalities. The present research is a descriptive analytical method to study the similarities and differences and compare the amount of virtue and creation in Nima Youshij and Sah Abdul Sobor poetry. This research leads us to the conclusion that both poets have benefited from their poetic virtues, in a way that is realistic and intelligible, to have legendary symbols in place of their works Artistic reflection; although Sahi Abdul Sabur uses historic materials to create a mythical poem in a traditional form, trying to connect the relationship between the historical narratives and the modern world, and Nima's innovation is more about creating new imaginative meanings and joining. They are living today. In either case, the two poets are in the creation of innovative and innovative themes with the content of social themes and in the domain of the domain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Malek-ol Shoara Bahar
  • Formalism
  • Foregrounding
  • defamiliarization