امپرسیونیسم شناختی در اشعار تجربه محور سپهری

نویسندگان

چکیده

یکی از نظریه‌پردازان بزرگ نظریة معاصر استعاره،‏ زولتان کووِچشِش مجارستانی است که بیشتر آثار ارزشمند علمی او معطوف به مبحث استعاره است. کووچشش در آثار متعدد خود درباب استعاره،‏ به بررسی و نقد و تکمیل مباحث نظریة معاصر استعاره و آراء لیکاف،‏ جانسون،‏ ترنر و دیگران پرداخته است. او اولین کسی است که چگونگی کارکردها و رویکردهای نظریة معاصر استعاره و استعاره‌های مفهومی را در تفسیر شعر به خوانندگان آموزش داده همچنین چگونگی رویکرد استعاره‌های مفهومی را در مکتب ادبی امپرسیونیسم بررسی کرده است و نام این نوع ادبی را،‏ امپرسیونیسم شناختی نهاده است. یکی از مهمترین موضوعات شعر سهراب،‏ توصیف تجارِب و لحظات کوتاه و ناب روحی و معنوی اوست که در این‌نوع اشعار می‌توان تلفیقی از مختصات امپرسیونیسم و کارکرد استعاره‌های مفهومی را ملاحظه کرد،‏ لذا در این مقاله با توجه به آراء کووچشش درباب امپرسیونیسم شناختی به بررسی اشعار تجربه محور سهراب سپهری می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

the cognitive impressionism in the experimental poems of sohrab

نویسندگان [English]

  • mohammadbagher shahrami
  • mohammad shafi saffari

چکیده [English]

The contemporary metaphor theory has been started from ???? decade with the cognitive linguistics theories and is considered as a predominant and important subject in the linguistic investigations and literary works in the whole world. One of the biggest theoreticians of this domain is Zolt?nK?vecsesthat many his works is about metaphor and perhaps no one in the world have focused on it like him. He completed the lakoff, Johnson, turner ?s view about the contemporary metaphor theory. He is the first person who has learned the cognitive metaphors approaches in interpretation of verse to the readers. He also had considered the cognitive metaphors approaches in the impressionism school and named this literary genre: the cognitive impressionism. One of the most important poetic subjects in sohrabsepehri?s poem is description of the ephemeral and pure spiritual and internal experiences and states. In these poems we can find the mixture of impressionism characters and the cognitive metaphors approaches. So in this essay we are going to consider these type of sohrab poems on based on the K?vecses cognitive impressionism theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zoltan K?vecses
  • sohrabsepehri
  • cognitive impressionism
  • cognitive metaphor