علل تاریخی ظلم‌ستیزی و ظلم‌گرایی در ادبیات معاصر

نویسندگان

چکیده

رشد شعر فارسی در دربار، الزامات و ویژگی‌هایی را به شعر فارسی تحمیل کرد و علاوه بر عدم تنوّع فکری و زبانی، فرم و مضامین شعری را نیز از تحوّل و پویایی بازداشت. در پژوهش حاضر، به منظور بررسی علل تاریخیِ ظلم‌ستیزی و ظلم‌گرایی در شعر فارسی، روند تحولات تاریخی از سه منظر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در دوران معاصر و نقش این سه عامل در دگردیسی محتوایی در شعر دوره مشروطه بررسی شده است. حاصل پژوهش نشان می‌دهد که: ?) ظلم‌گرایی شعر فارسی در بیش‌تر مقاطع تاریخی، معلول رشد در دربار‌ها و استفاده برای نشان دادن شکوه حکومت شاهان بوده است؛ ?) در دورة معاصر به دلیل تحوّلات فکریِ روشنفکران و کاهش اقتدار و تسلط حکومت، روند ظلم‌ستیزی در شعر شاعران نمود بیش‌تری پیدا کرده‌است؛ ?) شاعران در نقش احزاب، سعی در تئوریزه کردن حکومت و تبیین شیوه‌های حکومت‌داری و دموکراسی برای مردم داشته‌اند؛ ?) ظهور طبقات اجتماعی جدید، تغییرات چشم‌گیری را در عرصة ادبیات به وجود آورد و آن را از حالت ایستایی خارج و با شور انقلابی همراه ساخت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The historical reasons of oppression orientation in Persian poetry

نویسندگان [English]

  • M. Mokhtari
  • J. Alavi

چکیده [English]

First, the Persian poetry grew in the court. This growth imposed some features and requirements to Persian poetry and the literature especially poetry followed the desires of kings' court for centuries. In addition to lack of thought and language variety, this prevented evolution of poetic form and content. The present study used analytic-descriptive method to study the historical reasons of oppression orientation in Persian poetry from appearance to contemporary period (the middle of Nasereddin Shah's governance) and fighting oppression in the next period. To this end, the trend of historical evolutions considering three aspects economic, political, and cultural in the contemporary period and the role of these three factors in the content metamorphosis in poetry belonged to Mashruteh period were investigated. The results of the study indicate that ?. Oppression orientation in Persian poetry is as a result of being grown in the court and advertising instrument for kings to show their government's magnificence to scare the opponents in most historical periods. ?. In the contemporary period (Nasereddin Shah's governance), fighting oppression trend in the poems related to this period has been manifested more because of thinking evolution of intellectuals and decrease in government's power. ?. Due to lack of strong parties, the poets played the role of parties to theorize the government and specify governing methods and democracy for people. ?. The advent of new classes made a remarkable change to literature and brought it out of stagnation and accompanied literature with revolutionary passion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • contemporary poetry
  • political
  • and cultural factors
  • social
  • fighting oppression
  • oppression orientation