سفر کهن‌الگویی قهرمان در سووشون

نویسنده

چکیده

در نقد کهن‌الگویی ضمن مطالعه و بررسی کهن‌الگوهای یک اثر، چگونگی جذب آن‌ها توسط ذهن خالق اثر نشان داده می‌شود. برپای? این مطالعات، سفر قهرمانی برای رسیدن به کمال فردیّت با تکیه بر حضور کهن‌الگوها در زندگی هر فرد میسر است. هدف این مقاله، بررسی رمان سووشون نوشته سیمین دانشور از منظر نقد کهن‌الگویی با تکیه بر مبانی فکری کارول.اس.پیرسون و هیو.کی.مار برپای? کهن-الگوهای دوازده‌گانه بیداری قهرمان درون است. پژوهشگر ضمن معرفی اجمالی با این کهن‌الگوها، نشان می‌دهد شخصیت اصلی داستان، زری با تجلّی این کهن الگوها می تواند در فرایند تفرّد گام نهاده، سفر قهرمانی را پیش گیرد. نتایج این مقال? تحلیلی و توصیفی نشان می‌دهد در رمان سووشون شخصیت اصلی سفر درونی را طی می‌کند و این اثر به دلیل رویکرد روان‌شناسی خود، برپای? نظریات کهن‌الگویی قابل تحلیل است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Archetypal heroic journey in Suvashun.

نویسنده [English]

  • S. Mozafari

چکیده [English]

Archetypal criticism is one of the modern literal theories based on psychological theories based on Jung ideas. While studying and examining the archetypes of a work, it is revealed, in this type of criticisms how they are understood by the author. Based on these studies, heroic journey is possible in order to achieve the perfection and individuality dream. The present article aims to review Savooshoon by Simin Daneshvar from the perspective of archetypal criticism relying on the fundamentals of Carol.S.Pearson and Huo.k.Marr are based on ?? archetypes of awakening heroes. The author tries to introduce these archetypes briefly and also show the fictional characters manifesting these archetypes, following individuation and taking heroic journey. The findings show that Savooshoon is full of archetypes and due to its psychological approach, it can be analyzed based on archetypal theories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Archetypal criticism
  • heroic journey
  • Archetypes
  • Suvashun