بررسی تطبیقی تصویر داستان‌های کودکانه فرانچسکا سایمون و احمدرضا احمدی

نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی عنصر تصویر در داستان‌های‌کودکانه فرانچسکا سایمون نویسنده کودک آمریکا و احمدرضا احمدی نویسنده کودک ایران است. مولفه‌های مورد بررسی در این تحقیق عبارتند از: تناسب درون‌مایه و تصویر، تناسب رنگ و بافت تصویر با فضا و حال و هوای داستان، تقدم یا تاخر تصویر نسبت به متن، سپیدخوانی در تصویر و غیره. روش تحقیق به صورت بررسی اسنادی و تحلیل محتواست. نتایج پژوهش نشان داد که تصویرگری داستان‌های احمدی و سایمون در برخی از مولفه-های تصویری باهم متفاوت‌اند. تصویر داستان‌های احمدی طرح و بافتی کودکانه دارد و از تنوع رنگی برخوردارند، اما تکنیک سپیدخوانی، توازن حجم متن و تصویر در آن‌ها برخلاف داستان‌های سایمون، چندان رعایت نشده است. به نظر می‌رسد دلیل آن استفاده از چند تصویرگر برای طراحی تصاویر داستان‌های احمدی است که تا حدودی باعث جدااندیشی نویسنده و تصویرگر شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Childhood Stories picture of Francesca Simon and Ahmad Reza Ahmadi; A Comparative Study

نویسندگان [English]

  • Sajad Najafi Behzadi
  • jahangir Safari

چکیده [English]

The aim of this study is to compare the image element in childhood stories and Francesca Simon, author of the American child, and Ahmad Reza Ahmadi, Iranian child writer. The components studied in this study are: the proportion of the interior and the image, the appropriateness of the color and texture of the image with the space and the story of the story, the priority or direction of the image to the text, whitening in the image, and so on. The research method is document review and content analysis. The results of this study showed that the illustrations of Ahmadi and Simon's stories differ in some of the components of the image. The image of Ahmadi's stories is childish in design and colorful, but the technique of whitening, the balance of text and image in them, contrary to Simon's stories, has not been respected. It seems that the reason is the use of several illustrators to design images of Ahmadi's stories, which somewhat contributed to the separation of the writer and illustrator.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Picture
  • story
  • Baby
  • Ahmad Reza Ahmadi
  • Francesca Simon