بازنمایی «عاملیت» زنان در رمان‌های سیمین دانشور و فریبا وفی

نویسندگان

چکیده

عاملیت زنان، جایگاه مهمی در پژوهش‌های فمینیستی دارد؛ زیرا عاملیت، موجب استقلال، توانمندسازی زنان و در نتیجه توسع? جوامع می‌شود. هدف در این پژوهش نیز مقایس? نگرش دانشور و وفی به نقش کارگزاری زنان بر اساس رمان‌های‌شان است. روش این پژوهش، مبتنی بر روش تحلیل محتوا و چارچوب نظری آن، نظری? فمینیسم و نگرش بوردیو است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد هر دو نویسنده نگرش عاملیت زنان را بر رفاه‌گرایی ترجیح داده‌اند. دانشور، بیشتر به عاملیت زنان در عرص? سیاسی، و برای شکستن عادت‌واره‌های سنتی، به سرمای? اجتماعی توجه نشان داده است؛ درحالی که وفی، نقش عاملیت زنان را در عرص? اجتماعی و فرهنگی برجسته کرده و در این زمینه، سرمای? فرهنگی را مؤثر دانسته است. در آثار هر دو نویسنده، زنان عامل، مهمترین شخصیت‌های داستانی‌اند که از طبق? متوسط جدید هستند و تحصیلات دانشگاهی دارند. زنان عامل در رمان‌های دانشور، بیشتر نگرش فمینیستی و در رمان‌های وفی نگرشی میانی دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Women’s Agency in Simin Daneshvar’s and Fariba Vafi’s Novels

نویسندگان [English]

  • E. Zaheri
  • P. Mirzaeyan
  • A. Banitalebi

چکیده [English]

Women’s agency has a significant role in feministic studies, because agency leads to independence and empowerment which results in the development of society. Therefore, the main purpose of this study is to compare Daneshvar’s and Vafi’s viewpoint towards women’s agencies which was depicted in their novels. This research study has been conducted through the application of content analysis methodology based on the theoretical frameworks of feminist theory and Bourdieu’s point of view. The results of the current study indicate that both writers preferred women’s agency to welfare-orientations. While, Daneshvar put her emphasis on women’s agency in political arena which empowers them to break the traditional customs, Vafi emphasized on women’s agency in social and cultural arenas and she insisted on the significance of cultural capital role. In both writers’ novels, agent women are the key figures who came from the middle-class and were academically educated. Agent women in Daneshvar’s novels have feminist viewpoints, but agent women in Vafi’s novels have a moderate viewpoint.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Daneshvar
  • Vafi
  • women’s agency
  • capital