تأثیر کتاب مقدس براشعار سهراب سپهری

نویسنده

چکیده

یکی از مشخصه‌های اشعار سپهری استفاده از آرایة تلمیح است. تنوع و فراوانی تلمیحات در شعر سهراب سپهری که مبیّن پشتوانه قوی و محکم و معلومات سرشار اوست، در خلق تصاویر و آثار بدیع و افزودن به زیبایی و عمق اشعاربه کار رفته است. اغلب این تلمیحات به صورت غیرمستقیم و مضمر هستند که دریافت آنها دقت نظر بیشتری می‌طلبد. سپهری برای گریز از کاربرد تلمیحات تکراری سعی کرده است از تلمیحاتی جدید و نادر استفاده کند. یکی از خاستگاه‌ها و منابع عمدة تلمیحات سپهری، علاوه بر قرآن واسطوره‌های ایرانی و هندی، کتاب مقدس عهد قدیم (تورات) و عهد جدید (انجیل) است که نشانگر آشنایی سهراب سپهری با این کتاب می‌باشد و در نقدها و شرح هایی که بر اشعار سپهری نوشته شده، کمتر به این بخش از تلمیحات اشعار او پرداخته شده است. در این مقاله که به روش کتابخانه‌ای، اسنادی و تحلیل محتوا انجام شده است سعی شده است، مهم‌ترین موارد بازتاب تورات و انجیل در اشعار سپهری مشخص و تحلیل گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of holy books on Sepehri’s poems

نویسنده [English]

  • saeed karbalai

چکیده [English]

Abstract:
Sohrab Sepehri (????-????) is one of the most impacting and greatest innovatory poets of contemporary Iran that has used many allusions in his poems. The Abundancetalisman variety in Sohrab Sepehri's poetry is a powerful sequel and rich in information that Sepehri used to create exquisite images and add to the beauty and depth of poetry. These allusions are used implicitly requiring a great attention to understand all of the meanings hidden behind the words. In addition to Quran and Iranian and Indian myths, Torah and Bible were references of his allusions which show his familiarity with these books. And in reviews and descriptions written on Sohrab Sepehri's poems, this section of his tales of poetry has been less addressed. Sepehri to avoid new duplication to avoid duplication. Some of these implications are unprecedented and sometimes unprecedented in persian poetry, so understanding and understanding them properly requires a reference to the bible.
Sohrab sepehri has attempted to use fresh and hare insights to avoid duplication in his poems. And thats one of the hallmarks of this creative and innovative poet. In this article which is based on library, documentary and content analysis methods, we have tried to indicate and analyze the most important effects of Torah and Bible on Sohrab Sepehri’s poems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effect
  • Allusion
  • modern poetry
  • Contemporary poet
  • Sohrab Sepehri