تصویر معشوق در آیینۀ شعر وقوعی عماد خراسانی

نویسنده

چکیده

معشوق در شعر وقوع‌گون? عماد خراسانی -شاعر سنّت‌گرای معاصر- از نظر ظاهر و رفتار دارای تصویری خاص است که وی را از همانندانش متمایز کرده و فردیت و تشخّص به وی داده است. این در حالی است که اغلب شاعران گذشت? زبان فارسی تا آستان? مشروطیت در ترسیم چهره و اندام و بیان ویژگی‌های شخصیتی معشوق، اشتراکاتی داشته‌اندکه مبیّن ظاهر دلنشین و زیبا و اخلاق و اندیش? منفی معشوق است. این اشتراکات و شباهت‌های چهره و اخلاق در شعر فارسی به عنوان سنّت رواج داشته است. نگارنده با توجّه به تغییر و تحوّلات شعر فارسی و با هدف نشان دادن تشخّص در تصویرآفرینی عماد خراسانی در زمین? معشوق به تحقیق در این موضوع پرداخته است. این پژوهش ضمن تبیین موضوع و با ذکر شواهد، به نشان دادن و بررسی تمایزهای تصویر معشوق در شعر عاشقان? عماد مبادرت ورزیده است. نتیجه اینکه بنا به ویژگی‌هایی که عماد در اشعارش برای معشوق آورده و با در نظر داشتن تجرب? واقعی که در عشق زمینی داشته است، تفاوتی محسوس نسبت به تصویر معشوق در شعر پیشینیان و حتّی هم‌روزگاران شاعر قابل مشاهده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The beloved image in the mirror of Emad Khorasani voque poetry

نویسنده [English]

  • shahram kargar

چکیده [English]

There is a subscription in drawing the face and body, and expression of the beloved character between Persian language poets. Almost to the brink of Constitutional all Persian poetry lovers were vague and general, in terms of physical and moral characteristics are the same. This subscriptions and likeness of the face and morality that represents a pleasant and beautiful appearance and negative morality and thinking beloved, in Persian poetry as tradition has spread. However, in recognition of the character of lyrical poetry image, there were exceptions which are used in some poems Khorasani style and Safavi period. After the Constitution and up to now sometimes poems of poets in addition to follow the tradition, having verses in clarify and distinguish the beloved that represents the image differentiation beloved than the previous periods and coming out this character of the whole screen.
In this research, further, hints about the beloved Persian poetry particularly studied the beloved image in the Emad Voquian poem as a traditionaly contemporary poet. Emad had a love life and most of his poems in fact reflect his life and around the song and the sound of the ill-fated love and story of lover mania. Accordingly, his poetry is sometimes the kind of telling the voqu that has been mentioned in this article. Although Emad is a kind of traditional poet, innovative and personal aspects are obvious in his poetry. He showed different images than the stereotypical images of former poets in dignity and reality of the beloved which have been reflected in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emad Khorasani
  • beloved
  • love
  • lover
  • voqu