مفهوم‌سازی استعاری و طرح‌وارة‏ تصویری نیرو در اشعار گلچین گیلانی

نویسندگان

چکیده

برپایة الگوهای علوم شناختی و در رویکردهای معنی‌شناسی طرح‌واره‏‌های تصویری با تأکید بر استعاره‏‌های مفهومی پا به عرصة ادبیات و دیگر علومی چون فلسفه و روان‌شناسی گذاشتند. این طرح‌واره‌‏ها همان‏‌هایی بودند که نخستین بار جورج لیکاف و مارک جانسون مدعی طرح آن شدند؛ انگاره‏‌هایی که ویژگی قلمرو مبدأ را تعیین می‏کنند و بر قلمرو مقصد نگاشته می‌‏شوند. طرح‌واره‏‌ها تصاویری ذهنی و حاصل تجربه‏‌های عینی و ملموس هستند که منجر به خلق مفاهیم انتزاعی متعارف یا غیرمتعارف می‏‌شوند. این پژوهش بر آن است تا ضمن شناخت الگوهای مفهومی ذهنی براساس مفاهیم استعاری موجود در اشعار گلچین گیلانی، به تبیین چگونگی تفکر شاعر و پایه‏‌های شناخت او از محیط و جهان اطرافش و در نهایت خوانشی نو از مفاهیم موجود در اشعار او بپردازد. نتایج مقاله نشان می‌دهند که گلچین گیلانی انواع تجربیات حسی قدرتی خویش را که حاصل تعامل وی با محیط پیرامونش بوده است، در جهت مفهوم‌سازی استعاری به خدمت گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Metaphorical Conceptualizing of the schemas of Power in Golchin Gilani’s Poems

نویسندگان [English]

  • shiva sadeghi
  • elyas noraei
  • ali salimi

چکیده [English]

Based on the models of cognitive sciences, Figurative schemas with emphasis on conceptual metaphors emerged in the literary studies an other sciences as philosophy and psychology. These schemas that disscusted, first time, by Lakoff and Johnson, determined figures in the source domain and are mapped into target domain. Schemas arethe mental images and the result of the objective expriences which creats normal or abnormal abstract concepts. The aims of this paper are 1)introduceing the conceptual mental models based on metaphorical concepts in Glchin Gilani’s poems; 2) explaining his thouth and cognitive bases from his invoierenment and world: 3) new reading from his poems. The results of this article indicates that Golchin Gilani employs various sensual expriences based on the concept of power. These exprences and concepts that were result of his interaction to the world, employed to metaphorical conceptualizing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive linguistics
  • contemporary poetry
  • conceptual metaphor
  • schema of power
  • Golchin Gilani