مضمون پوچ‌گرایی در رمان شبِ هول

نویسندگان

چکیده

اثر ادبی بدون نقش ارجاعی و تنها با تأکید بر عناصری که در ساختار ظاهری متن دیده می‌شوند، مضمون‌آفرینی می‌کند. در پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه‌ای و اسنادی به تفهیم و تبیین نقد جامعه‌شناختی، مضمون و نقد مضمونی پرداخته شده است و پس از آن با توجه به مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی که در روساخت متن بازتاب داده شده‌اند، پوچ‌گرایی به عنوان مضمون مرکزی رمان شب هول از خلال شبکه‌های کلامی و تصویری معرفی شده است. بنابراین پوچ‌گرایی اخلاقی منبع اندیش? ذهنی هرمز شهدادی است و وی آن را به وسیل? تخیل به صورت غیرمستقیم در قالب کلمات، اشیاء، شخصیت‌ها و حوادث مختلفِ رخ داده در رمان، پرورش می‌دهد. تمامی این حوادث، شخصیت‌ها و مسائل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان شبکه‌ای از خرده مضامین در نظر گرفته شده‌اند که در نهایت به وحدت ختم می‌شوند و منتقد و مخاطب مضمون مرکزی پوچ‌گرایی را از خلال این شبکه‌های کلامی که در روساخت متن نمود یافته‌اند، دریافت می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Nihilism in Shab-e Howl by Hormoz Shahdadi

نویسندگان [English]

  • mohsen ganji
  • seyed jamalodin mortazavi

چکیده [English]

The literary work creates themes without referential role and only by emphasizing the elements that are seen in the text's apparent structure. Hall's novel reflects the central theme of nihilism in the domain of verbal and visual networks. In the present study, using the library and documentary method, the concept of sociological, thematic and thematic criticism has been explained and explained, and then the social, political and cultural issues reflected in the textual structure have been discussed. The central theme of Nihilism has been received. Therefore, the absurdity is the source of Hormuz Shahdadi's mental thought that is indirectly nurtured by the imagination in the form of various words, objects, personalities, and events that occur in the novel. All of these events, personalities, and political, cultural, and social issues are considered as a network of sub-themes that ultimately lead to unity, and the critics and audiences are central to the theme of nihilism. It receives the verbal networks found in the textual structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shab-e Howl
  • Sociological Criticism
  • Thematic
  • Thematic Criticism
  • Nihilism