پست‌مدرنیسم در داستان «ناهید» از محمّدقاسم کشکولی

نویسنده

چکیده

هدف از این جُستار، بررسی عناصر پست مدرنیسم در رمان «ناهید» از محمّدقاسم کشکولی است تا میزان بهره‌گیری این اثر از موازین پست مدرنیسم برتابانده شود و نقاط ضعف و قوّت آن پیش چشم آید. رمان «ناهید»، روایتی سیّال از ذهن پریشان راوی اصلی -یعنی ناهید- است. روایت به دو بخش خواب و بیداری ناهید واگذار شده است؛ حالتی که در تمامی طول رمان بر فضای داستان حاکم است. این رمان به دلیل برخورداری از مؤلّفه‌های پست مدرنیسم و عناصر اصلی داستان، پیرنگ، حادثه و شخصیّت و نیز ژرفا و عمق ساختاری فرم و ارائ? محتوا، رمانی است کامل و درخور توجّه که منتخب نگارندگان به عنوان یک رمان برتر معاصر از حیث تناسب و سازگاری با مؤلّفه‌های پسامدرنی بوده است. برآیند تحقیق آن است که رمان ناهید نمونه‌ای است از داستان‌های معاصر که بر مبنای مؤلّفه‌های پسامدرنی به تحریر درآمده، اندیشه‌های پست مدرنیسم در داستان‌نویسی را در بستر و زمینه‌ای ایرانی به نمایش گذاشته و هر دو وجه «فرم» و «محتوا» در این اثر با نظریه‌ها و شیوه‌های داستان‌نویسی پست مدرنیسم تناسب یافته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Postmodernism in Nahid by Mohammad Qasem Kashkuli

نویسنده [English]

  • hamid alikordkolaee

چکیده [English]

Abstract
The quantity and quality of the use of postmodernism in Persian postmodernism differs depending on the depth of the writers' familiarity with the postmodern idea and how postmodernism's elements and components are applied in their works. The figure has fallen. The purpose of this study is to investigate the features and elements of postmodernism in Nahid's novel by Mohammad Qasem Kashkouli in order to quantify and quantify the use of this work from the postmodernism's rules and regulations and to highlight its weaknesses and strengths. Nahid, one of Kashkol's famous novels, is a fluid narrative of the main narrator Nahid. The whole narrative is in fact devoted to the two parts of Nahid's dream and awakening, the state that dominates the story space throughout the novel, though it is less than fifty thousand words in proportion to the volume and the number of words, and can somehow be The title of "The Long Story" is explored, but possessing the postmodernism components and the main elements of story, story, incident and personality as well as the depth and structural depth of form and content presentation is a complete and well-deserved novel chosen by the author as a premier novel. Contemporary has been adapted to the postmodern components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Fictional literature
  • Postmodernism
  • Components
  • Kashkoli
  • Nahid