تحلیل گفتمان اندیشة سیاسی بهار در دماوندیّه

نویسندگان

چکیده

در میان روش‌های متنوعی که به تحلیل انتقادی گفتمان می‌پردازد، روش نورمن فرکلاف با تأکید بر سه روش توصیف، تفسیر و تبیین، از توان بالایی برای بررسی ادبیات فارسی برخوردار است. در قسمت توصیف، از مجموعه ویژگی‌های صوری مانند واژگان، دستور و ساخت‌های متنی صحبت می‌شود. در تفسیر، بر محتویّات متن و دانش زمین? مفسّر تکیه می‌شود و در تبیین نیز می‌توان به توصیف گفتمان به عنوان بخشی از یک فرایند اجتماعی نگریست. در مقال? حاضر، نگارندگان با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی و تحلیل گفتمانی اندیشه‌های سیاسی بهار در شعر دماوندیّه با تکیه بر نظری? یادشده پرداختند. نتایج حاکی است بهار در حوز? توصیف، با تأکید بر دو نوع واژگان مثبت و منفی، افراد و نهادهای عصر خود را این‌گونه طبقه‌بندی می‌کند: انسان مبارز، دستگاه مستبد حاکم، مردم تحت ظلم، مردم بی‌تفاوت نسبت به ظلم و شاعر. در حوز? تفسیر نیز بر پنج مبنای اندیشگانی چون دینی، حزبی، مشروطه‌خواهی، ناسیونالیسم و ضداستعماری تأکید می‌نماید و در حوز? تبیین با برشمردن صفات دماوند به عنوان نمادی از انسان نستوه مبارز، سعی دارد بر مسأل? آزادی‌خواهی و مبارزه‌طلبی تأکید کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Discourse analysis of political notions of Malekoshoaraye Bahar within Damavandie

نویسندگان [English]

  • shahram kargar
  • samira shafiee
  • M. Rezaei

چکیده [English]

Discourse Analysis is an interdisciplinary approach with linguistic routs. The main purpose of discourse analysis is to obtain a new method in studying texts, media, cultures, sciences, policy, society and other similar cases, thus discourse analysis is a kind of research methodology which is used in different fields such as policy and media. in order to distinguish the applied meaning of text or discourse. Within the variable methods devoted to critical analysis of discourses, the Norman Fairclough methodology emphasizing three methods of description, interpretation and explanation, is unique in its kind and functionally contains a high power of study in Persian literature discourses. In the description section, a set of nominal features such as words, grammar and textual structures are included, in Fairclough opinion, it is impossible to achieve the society foundation by only relying on nominal features of the taxt. About interpretation, study of the text are content and the interpreter basic knowledge accounted as the interpretation principles and in explanation of discourse, its description could be seen as a part of a social process. In the present article, regarding to lack of research background authors have worked on study and analysis of Bahar political nations in Damavandie poem lying on the above theory by descriptive-analytical methodology the results indicate that emphasizing on ? types of positive and negative words, Bahar describe this contemporary people and institutions as follows: fighter man, autocratic dominant system, oppressed people, indifferent people to injustice and poet. In the field of interpretation the affirmed on five basis such as religious, party, constitutionalism, nationalism and anti colonial, besides in the field of explanation try to focus on liberalism and defiance Damavand characteristics as a symbol of brave and fighter man.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bahar`s Damavandie
  • Fairclough
  • Discourse Analysis
  • modern poetry