جلوههای گوناگون اجتماعی زنان در داستانهای کوتاه معاصر (مطالعه موردی چند داستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

داستانها ازیکطرف زاده جامعه مدرن است و از طرف دیگر تحولات اجتماعی را در
خود منعکس میکنند. در واقع داستانهای کوتاه هم به تحولاتی که انسانها در جامعه
مدرن با آن روبهرو میشوند، میپردازد. در این پژوهش به بررسی نقشهای زن ایرانی
در داستانهای کوتاه معاصر پرداختهشده است. بررسی ها نشان می دهد زنان در
داستانهای کوتاه جلوههای گوناگونی جدای مادر، خواهر، همسر در اجتماع ایرانی
برای خود پذیرفتهاند که هویت ایشان را در داستان تشکیل می دهد و ازجمله
نقشهای مختلف آنها جلوه مادر، زنِ ستمدیده و مظلوم و بیپناه و ی ا تهمت دیده
است، نقش مرد گونه او جلوه دیگری از زندگی اجتماعی را تشکیل میدهد و علاوه بر
این میتوان به جلوههای، زن و انسان اشاره نمود که شرح هرکدام در جای خود
گفته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

  • a