تحلیل صورتهای خیال در شعر پایداری کودک (مطالعه موردی: مجموعه اشعار لیلا جعفری قهفرخی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

یکی از شیوههای مهم انتقال مفاهیم پایداری به کودکان، استفاده از صورتهای خیالانگیز شعر
است. هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل صورتهای خیال (تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه) در
اشعار پایداری کودک است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش مجموعه اشعار لیلا جعفری
است. شیوة پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی است. نتایج پژوهش نشان داد که از میان
صورتهای خیال، عنصر تشبیه بیشترین کاربرد را در اشعار شاعر داشته است. دلیل آن ارائه
تصاویر محسوس و عینی از رویدادها و حوادث تلخ و خشونتبار جنگ است. شاعر فضای
ترسناک و خشن جنگ را با کمک تصاویر لطیف و ملموس در اختیار مخاطب کودک قرار دهد تا
خواننده با پدیدة جنگ و حوادث آن آشنا شود. در طبقهبندی تصاویر نیز شاعر از هر دو نوع
تصاویر سطح و عمق استفاده کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

  • a