بررسی رابطۀ بین عناصر داستان و جنبههای زیباشناختی در داستانهای صادق چوبک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چوبک از جملۀ نویسندگان توانا و مشهور معاصر ایران است که داستانهایی امروزی و قوی
دارد. او از میان مکاتب ادبی جهان به ناتورالیسم گرایش دارد. هنر چوبک در داستاننویسی،
نشان از قدرت و مهارت او در استفاده از عناصر داستان دارد. از میان عناصر داستانی، چوبک از
عنصرهای زبان، روایت و شخصیت استفادههای نوآورانه کردهاست. در حیطۀ زبان، مهارت
چوبک در ورود زبان عامیانه در ساختار داستانهایش است و در زمینۀ شخصیت، انتخاب افراد
فقیر و فرودست جامعه که هرکدام از این افراد نماد گروهی از مردم روزگار چوبک هستند و در
بخش روایت، ترکیب روایت عینی با ذهنی است. فهم و شناخت قدرت چوبک در داستاننویسی
مستلزم نقد و بررسی عناصر بهکاررفته در داستانهای وی و نحوة استفادة از این عناصر است.
ازاینرو در این پژوهش سعی شده تا ضمن بررسی مکتب ناتورالیسم، مبانی فکری، جایگاه
اجتماعی، تواناییها و کاستیهای عناصر داستانی و نحوة استفاده و قدرت استفادة چوبک از این
عناصر مورد بررسی قرار گیرد. یافتههای این تحقیق نشان میدهد که مهمترین شاخصۀ رمان-
های او شامل زبان که از نوع محاورهای، عامیانه، زنده و پویا است. روایت که زاویای دید در آن
متنوع و متناسب با داستانهای وی انتخاب شدهاند. شخصیتپردازی که غالباً آنها افرادی ساده
و از طبقۀ فرودست جامعه هستند.

عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

  • a