بررسی نشانه‏ های نیمایی در شعر منوچهر نیستانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارس، کازرون، دبیرستان علم و ادب

2 استادیار بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سلمان فارسی کازرون عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی.دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

چکیده

نیما با انحراف نامتعارف از هنجار زبانیِ رایج در شعر زمانۀ خود، طرحی نو درافکند و سبکی بدیع در سرایش شعر پارسی پدید آورد. در ابتدا عده‌ای به مخالفت با نظریۀ وی برخاستند و گروهی در صدد برقراری ارتباط و درک آن برآمدند. منوچهر نیستانی در دستۀ دوم بود، گروهی که تلاش کردند طرحی را که او آغاز کرده بود، تثبیت کرده و به سر منزل مقصود برسانند. مساله این است که دنباله‌روی نیستانی از نیما در چه سطحی و در کدام بخش‌های پیشنهادی نیما بوده است. این پژوهش بر آن است تا به روش کتابخانه‌ای و به صورت توصیفی_تحلیلی و با بررسی چند نمونه از اشعار این شاعر، میزان وفاداری او به ملاک‌های الگوی پیشنهادی نیما را بازنمایاند. از مجموع 152 شعر موجود در مجموعه اشعار نیستانی 98 شعر به سبک نیمایی(آزاد) و 54 شعر به سبک سنتی؛ 95 شعر از مجموع 152 شعر سمبولیک؛ 151 شعر دارای قافیه؛ همۀ 152 شعر او دارای وزن؛ و48 شعر از 152 شعر دارای قافیۀ نیمایی است. بدین ترتیب نیستانی در محور وزن و قافیه صد درصد؛ در محور اشعار نمادین 5/62 درصد و عدم تساوی طولی مصرع‌ها 5/32 درصد دنباله‌رو نیما بوده است. اعداد و ارقام بالا مبیّن این است که نیستانی از وفادارانِ به قواعدِ پیشنهادی نیما و یک شاعر نیمایی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An Investigation into the Characteristics of Nima’s Verse in Manoochehr Neyestani’s Poetry

نویسندگان [English]

  • esfandiar najafi 1
  • mohtasham mohammadi 2

1 Fars, Kazaron, Science and Literature High School

2 Assistant Professor of the Department of Persian Language and Literature, Salman Farsi University, Kazeroon Member of the Faculty of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Human Sciences.

چکیده [English]

By deviating from the common linguistic norm in the poetry of his time, Nima created a new design and an original style in writing Persian poetry. At first, some people opposed his theory and a group tried to communicate and understand it. Manouchehr Nistani was in the second category, a group that tried to stabilize the plan he had started and bring it to its destination. The problem is, at what level and in which parts of Nima's proposal was Nistani's follow-up. This research aims to show the extent of his fidelity to the criteria of Nima's proposed model through a library method and in a descriptive-analytical way and by examining some samples of this poet's poems. From the total of 152 poems in the collection of Nistani's poems, 98 poems are in Nimai (free) style and 54 poems are in traditional style; 95 poems out of a total of

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nima boutiques
  • Nima followers
  • Manouchehr Nistani

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1402