بررسی تأثیر سه نظریة فلسفی غرب بر اشعار شاملو، اخوان و فروغ فرخزاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیأت علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جهرم

چکیده

در این جستار به شکل تحلیلی - توصیفی چگونگی کیفیت تأثیرپذیری محتوایی و زبانی سه شاعر صاحب نام معاصر فارسی، از جهان بینی مادی گرایانة غرب بر اساس سه نظریّه بررسی می شود. پس از شهریور1320 که اندیشة مارکسیستی در بین تعدادی از روشنفکران گسترش پیدا کرد، بر اثر ارتباط نزدیکتر با غرب، شاعران نوگرایی مانند شاملو، اخوان ثالث و فروغ فرخزاد نیز، با ادبیات نوین جهان غرب تعامل کردند. اینان با تأثیرپذیری از اندیشة فیلسوفانی مانند: نیچه، سارتر و مارکس در بارة خدا، انسان و دین، نگرش عرف ستیزانه ای در محتوا و مضامین شعر خود رواج دادند. در نتیجة این تأثیرپذیری، جریان ساختارشکنانه ای که در زمان مشروطیت نیز توسط تعدادی از شاعران و منوّرالفکران نسبت به دین و مقدسات آن شروع شده بود دوباره آن را بازتاب بخشیدند. هرچند که این جریان مبنای عمیق فلسفی و کلامی ندارد و ماهیت آن بیشتر بر اساس یک نگرش تقلیدی، شاعرانه و سطحی نگر به این مقوله ها می باشد اما در همین صورت سازی ها نیز نشانه هایی از اندیشه های منفی و مادی گرایانه نسبت به دین آشکار می شود و چند مسألة مهم مانند طرح خدای نوین، کم رنگ نشان دادن خدای حقیقی، اصالت دادن به انسان عصر جدید و ایجاد تغییر در نهاد دین در شعر نمود پیدا می کند. در این مقاله، علاوه بر ارائة نمونه های متعدد معنایی، به گستردگی شیوة زبانی به شکل مفردات و ترکیبات این تأثیرپذیری نیز در شعرهای این شاعران پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the influence of three western philosophical theories on the poems of Shamlou, Akhwan and Forough Farrokhzad

نویسنده [English]

  • Mohamadjavad Sadeghinaghdali

Visiting professor at Jahrom UnFaculty of Persian Language and Literature Department of Jahrom Universityiversity

چکیده [English]

In this essay, in an analytical-descriptive form, the quality of content and language influence of three well-known contemporary Persian poets, from the materialistic worldview of the West, is examined based on three theories, when Marxist thought spread among a number of intellectuals, as a result of closer contact with the West, modernist poets such as Shamlu, Akhwan Tahir and Forough Farrokhzad also interacted with the modern literature of the Western world.Influenced by the thought of philosophers such as: Nietzsche, Sartre and Marx about God, man and religion, they spread a hostile conventional attitude in the content and themes of their poetry. Although this flow does not have a deep philosophical and theological basis and its nature is based on an imitative, poetic and superficial attitude towards these categories, but in these forms, there are also signs of negative and materialistic thoughts towards religion. . . . . . . .

کلیدواژه‌ها [English]

  • "
  • influens"
  • Western philosophy"
  • Shamlu"
  • ، "
  • Akhavan sales"
  • ، '
  • Forough Farrokhzad"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402